Worknet.co.il
שמוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לתנאים הבאים:
 • מודעות הדרושים באתר מיועדות לגברים ולנשים כאחד
 • האתר מפרסם מודעות דרושים בחינם
 • השמוש באתר הוא לצורך חיפוש משרות או פרסום משרות בלבד
 • בעלי האתר לא שולטים בתוכן המודעות ולא נושאים כל אחריות לגבי תוכנן
 • המשתמשים באתר נושאים במלוא האחריות לפרסום תכנים ולשמוש בתכנים
 • לבעלי האתר אין כל התחייבות כלפי דורשי העבודה או מפרסמי המודעות
 • בעלי האתר לא מהווים כל צד בהתקשרות בין דורשי עבודה למפרסמי עבודה
 • בעלי האתר רשאים למחוק כל מידע ללא התראה
 • בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השרות בכל עת
 • בעלי האתר רשאים לשנות את השרותים המסופקים באתר
 • בעלי האתר לא מתחייבים לתת כל התראה מראש לפני שינוי מדיניות או ביצוע עריכה של האתר
 • ידוע לך כי קורות חיים המגיעים לאתר הם מידע ציבורי
 • קבצי עוגיות משמשים לסיפוק חווית גלישה קלה יותר
אישור